Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Cityrama: E&T Consulting Services BV, gevestigd te 8500 Kortrijk, Goedendaglaan 4, KBO nummer 0456.661.647;

Consument: de natuurlijke persoon of de organisatie of onderneming die diensten afneemt van Cityrama;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cityrama en de Consument;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Website: de website van Cityrama, te raadplegen via https://www.cityrama.be  en alle bijbehorende subdomeinen;

Webshop: de webwinkel van Cityrama, te bereiken via de Website;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden, die voor en/of tijdens het plaatsen van een bestelling op de Website worden getoond en aanvaard, zijn van toepassing op elk aanbod van Cityrama middels haar Webshop en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Cityrama en de Consument, tenzij en voor zover van (bepalingen uit) deze voorwaarden door voornoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Cityrama vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Consument het aanbod van Cityrama zoals getoond in haar Webshop aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding vindt plaats door het plaatsen van een bestelling via de Webshop.

3.2 Nadat de Consument het aanbod van Cityrama heeft aanvaard en de betaling succesvol is verricht op de in de Webshop bepaalde wijze, ontvangt de Consument onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging van Cityrama.

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 De Consument kan de Overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden en daarmee afzien van de koop.

4.2 De in lid 1 genoemde Bedenktijd wordt evenwel herleid tot een periode van 15 minuten indien de Consument de spelronde heeft aangevat.

 

Artikel 5 – Uitoefening Herroepingsrecht

5.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige, schriftelijke wijze aan Cityrama.

 

Artikel 6 – Verplichtingen Cityrama bij Herroeping

6.1 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, vergoedt Cityrama de aangekochte goederen binnen veertien dagen nadat zij op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 7 – Levering

7.1 Cityrama levert virtuele diensten. Direct na betaling bezorgt Cityrama de spelregels aan de Consument evenals duidelijke instructies rond het inloggen.

7.2 Als Consument tijdens de aankoop een verkeerd mailadres opgeeft, kan Cityrama niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige oplevering van de in art. 7.1 vermelde informatie.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1 De prijzen zoals genoemd in de Webshop zijn inclusief BTW. De overeengekomen prijs geldt slechts voor de geplaatste bestelling. Cityrama heeft het recht om de op de Website vermelde prijzen te wijzigen. Dit betekent dat voor eventuele toekomstige bestellingen een andere prijs kan gelden.

8.2 Betaling van bestellingen in de Webshop dienen te worden voldaan middels de aldaar aangegeven betalingsmethode.

8.3 De Consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Cityrama te melden.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Cityrama is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van omstandigheden die niet aan haar schuld te wijten zijn en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cityrama geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 10 – Klantgegevens

10.1 Cityrama beschermt de persoonsgegevens die Consumenten op welke wijze dan ook aan Cityrama verstrekken. Verwezen zij hiervoor naar Cityrama’s privacy beleid persoonlijke gegevens.

10.2 De Consument is verplicht haar klant- en (eventuele) betaalgegevens zoals opgeslagen in het gebruikersaccount voor de Webshop up to date te houden.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Cityrama en de Consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen Cityrama en de Consument worden bij uitsluiting berecht door de materieel bevoegde rechtbanken gevestigd te 8500 Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft en met dien verstande dat de Consument binnen een maand nadat Cityrama zich op dit beding heeft beroepen ook voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kan kiezen.

a
a

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased.

fb. tw. ig.